5 מאמרים אקדמיים - תקצירים

1. בוללים או שוזרים? מסגרת מושגית לבחינת סוגיות של רב תרבותיות / ריטה סבר
2. כיצד צריכה להיראות רב תרבותיות ישראליות? / נמרוד אלוני
3. עקרונות בחינוך לגישה רב-תרבותית / ישעיהו תדמור
4. מודלים קוריקולריים של חינוך רב-תרבותי פלורליסטי - ארבעה חקרי מקרה מן האקדמיה בארה"ב / רוני רינגולד
5. רעיון הפלורליזם ויישומיו בחינוך הישראלי / צבי לם

 

1.  בוללים או שוזרים? מסגרת מושגית לבחינת סוגיות של רב תרבותיות / ריטה סבר
סבר, ריטה. בוללים או שוזרים? מסגרת מושגית לבחינת סוגיות של רב תרבותיות. גדיש: ביטאון לחינוך מבוגרים , 7: 45-54, 2001
הקובץ עם המאמר המלא נמצא כאן
 
שלשת היבטיה העיקריים של הרב-תרבותיות –

 • היבט דמוגרפי – הרכב חברתי קיים
 • היבט מבני – הוגנות בחלוקת הכח
 • היבט אידיאולוגי – אופן ההתייחסות לשונות

6 דפוסי ניהול של השונות –
1. בידול הפלייתי – segregation (אפרטהייד) -
2. הטמעה גלויה – Assimilation (כור ההיתוך)
3. פלורליזם חולף – Transitory Pluralism
4. רב-תרבותיות שיירית – Residual Multiculturism
5. פלורליזם מצרפי – Federative Pluralism (מודל הפסיפס)
6. רב-תרבותיות אינטראקטיבית – Interactive Multiculturis
(שזירה - מודל החמין)

2. כיצד צריכה להיראות רב תרבותיות ישראליות? / נמרוד אלוני
אלוני, נמרוד.כיצד צריכה להיראות רב תרבותיות ישראליות?.אפורמלי: במה לסוגיות חנוך, חברה ומנהיגות , 10: 24-27, 2000

 • תת-התרבויות הולכות ומתרבות
 • "התארגנות לחיים משותפים" רב תרבותיים ó "איבוד עצמי לדעת" פיזי ותרבותי

 
מכשלות –

 • מכשלת הרדידות – רב תרבותיות <> ניהליזם תרבותי
 • מכשלת הבדלנות – "כור ההיתוך <> בדלנות שתנציח פיגור

צורך בקביעת ליבה משותפת

 • מכשלת הקנאות - = רדידות + בדלנות > סטריאוטיפים > התבדלות נוספת

הפתרון ע"י צמצום פערים וחינוך דמוקרטי
 

 
3. עקרונות בחינוך לגישה רב-תרבותית / ישעיהו תדמור
תדמור, ישעיהו. עקרונות בחינוך לגישה רב-תרבותית. אקדמות: כתב-עת של לומדי "בית מורשה" ,
13: 169-182, 2003
 
במכללת עמק יזרעאל ובמכללת הגליל המערבי מתקיימים קורסים בנושא, שעליהם מבוסס המאמר. במסגרת הקורסים מוצגים רפרטים העוסקים בתכנון פרויקטים חינוכיים, הצגת עקרונות לתכניות חינוכיות בנושא, ועוד. מדווח על תהליך אישי ושינוי תפיסה ועמדות אצל הסטודנטים בקורסים.

 1. רב תרבותיות – מהי?
 •  אבחנות מושגיות - ריבוי תרבויות (טכני) ó רב תרבותיות (נורמטיבי)
 • "רב תרבותיות" הירארכית – הצדקות לאי-סימטריה

"פלורליזם שבדיעבד", "פלורליזם טקטי", "פלורליזם שבחסד"

 • סוגים שונים של יחסים בין קבוצות –

רב תרבותיות בתוך מסגרת לאומית או דתית משותפת (יהודים בישראל)
רב תרבותיות בין תרבויות שונות באותה חברה (יהודים-ערבים)

 • גבריאל סלומון (2000) – 3 דגמים, ע"פ אופי המאבק –
  • קונפליקט אינטנסיבי על שליטה, רווי נרטיבים קולקטיביים
  • מתח בין קבוצות, עם פחות רקע הסטורי
  • תרבויות שכנות ללא קונפליקט חריף
 • יעל תמיר (1998) – רב תרבותיות "דקה" – בחברה ליברלית <> רב תרבותיות "עבה"
 • וולצר (1999) – ישראל כמקרה מיוחד, 3 דפוסים שונים של רב-תרבותיות
  • מדינת לאום עם מיעוט לאומי
  • מורשת עות'מנית של אוטונומיה דתית
  • חברת מהגרים מעדות שונות
 • דילמות בתפיסה הרב תרבותית –
  • טשטוש תרבותי<>מיזוג
  • שיוויון-ערך תרבותי  <>דמוקרטיה תרבותית
  • אוטונומיה חינוכית ותרבותית
 • גבולות התפיסה הרב-תרבותית
העצמה תרבותית שלילית העצמה תרבותית חיובית טיפוח המרחב הבין-תרבותי האחדה תרבותית
שלילת האחר <== גבולות המרחב הבין-תרבותי ==> מהילה בין תרבויות
 
 1. חינוך לרב-תרבותיות – יסודות, דרכים ומטרות
 • החינוך האינטלקטואלי והחינוך המוסרי – יסודות בחינוך לרב-תרבותיות
 • מטרות בחינוך לרב-תרבותיות
  1. סלומון (2000) – 4 מטרות –
   • קבלת הנרטיב של הצד השני כלגיטימי
   • בחינה ביקורתית של הצד שלי ואחריותו
   • אמפטיה עם סבלו של הצד האחר
   • פתרון קונפליקטים ללא אלימות
  2. יעל תמיר (1998) – 3 מטרות –
   • חינוך לאזרחות לכלל האזרחים, בדגש על דמוקרטיה
   • חינוך תרבותי יחודי לכל קבוצה תרבותית
   • חינוך פלורליסטי המעודד הבנה ואמפטיה
  3. יוסי יונה (1991) – 3 משמעויות לפלורליזם בחינוך
   • הענקת אפשרות שווה לכל ילד לפיתוח אישי
   • הזדמנות שווה לכל תרבות לבטא את ערכיה ואורח חייה
   • שילוב פלורליזם תרבותי עם פלורליזם אינדבידואלי בכל התרבויות
 • שלבים בסולם של מטרות בחינוך לגישה רב-תרבותית
  1. השלמה פטליסטית עם נוכחותו של האחר כנתון מוצק
  2. סובלנות מחושבת ותבונית
  3. הכרה אנתרופולוגית של האחר מתוך סקרנות ואמפטיה
  4. דיאלוג כן שבבסיסו שיוויון וכבוד הדדי
  5. נכונות להשפעה בין-תרבותית הדדית
  6. מיזוג תרבותי, חלקי או מלא

עמדת המחנך כלפי השלב הרצוי תלויה בעמדותיו ובסוג השוני הרב-תרבותי

 • קשיים ודרכים בתהליך החינוך לרב-תרבותיות
  • וורזל (wurzle 1988 ) – 7 שלבים בחינוך לגישה ר.ת.-
   • הסתגרות חד-תרבותית
   • התחלה של מגע בין-תרבותית
   • קונפליקט – משבר
   • התערבות חינוכית – בחינה ביקורתית של העמדות
   • התערערות הביטחון בתרבות שלי
   • גיבוש מודעות חדשה כלפי עצמי והאחר
   • התגבשות תפיסה רב-תרבותית
 • וורצל (1988) + וולצר (1995) - 2 דרכים עיקריות –
  • פיתוח מודעות עצמית – בחינה עצמית
  • פרסונליזציה של הידע
 • באנקס (1993,1995) – דרכים פדגוגיות דידאקטיות –
  • שילוב חומרים מתרבויות שונות בהוראה
  • לימוד תהליכי יצירה של אישים, בדגש על גורמים תרבותיים
  • ניתוח ביקורתי של דעות קדומות
  • הפעלת דרכי למידה והערכה אלטרנטיביות
  • פיתוח תרבות ואקלים בין-ספרי המאפשר שיוויון בחירה וכבוד

חינוך לפשרה – הפתרון היחיד לתפיסות מוחלטות של צדק המתנגשות זו בזו
 המפתח בחינוך לרב תרבותיות – חינוך לביקורתיות כלפי התרבות שלי
 
4. מודלים קוריקולריים של חינוך רב-תרבותי פלורליסטי - ארבעה חקרי מקרה מן האקדמיה בארה"ב / רוני רינגולד
רינגולד, רוני. מודלים קוריקולריים של חינוך רב-תרבותי פלורליסטי - ארבעה חקרי מקרה מן האקדמיה בארה"ב. דפים: כתב-עת לעיון ומחקר בהכשרת מורים , 40: 108-131, 2005
 
המאמר מתייחס להתפתחות מודלים לחינוך ר.ת. בארה"ב כבסיס לדיון בנושא בארץ, ומציג התפתחות בתפיסה בתחום שבאה לידי ביטוי במודלים השונים

 • Southern California (1982) – פלורליזם שמרני – התרבות המערבית מרכזית, אך מכירה בקיומן של תרבויות אחרות לצדה. התרבויות "האחרות" לא מוצגות כתרבויות אמריקאיות. אין דיון בנושאי צדק חברתי
 • סטנפורד (1988) – רב-תרבותיות פלורליסטית - שילוב יותר מקורות לא-מערביים, הכרה במקורות לא-מערביים של התרבות האמריקאית. עדיין – רשימת קריאה משותפת ובה בכורה כמותית לתרבות המערב, ודיון בנושאים חברתיים רק ע"פ בחירה מקומית של המרצים
 • ברקלי  (1989) – "תרבות אמריקנית" Ü "תרבויות אמריקאיות" – שונות כערך בתרבות האמריקאית, תפיסת התרבות כאינטראקציה מתמדת בין מספר מקורות. המימד החברתי של שאלות של כפיה והשפעה איננו חלק מובנה בתכנית
 • AAC&U – Association of American Colleges and Universities (1991) – ממודל ברקלי למודל טרנספורמטיבי – מאמצע שנות ה-90 דגש על פדגוגיה ביקורתית (ע"פ פריירה) ודיון בצדק חברת

פרקטיקות בפדגוגיה רב-תרבותית –

 • מפגש בין תרבותי – תנאי הכרחי אך לא מספיק
 • הטרמה של לימוד תרבות המקור, במיוחד לבני המיעוט (אסנטה - אפרוצנטריות)
 • וורצל (1988) – דיון קונפליקטואלי עשוי לערער תפיסות אתנוצנטריות וסטריאוטיפיות
 • 9 הנחות חינוכיות של AAC&U
  • עידוד כל הסטודנטים ללמוד את המורשות השונות
  • התנסויות שיאפשרו שליטה במילון ובהיסטוריה של האחר
  • השוואה בין מספר היסטוריות תרבותיות וגזעיות
  • למידה בנושא אי צדק גזעי
  • פיתוח אמפטיה בנושא אי-צדק גזעי ושונות תרבותית
  • הכרות עם מסורת המאבקים בתחום
  • לימוד נושא הצדק החברתי במספר אופנים מעשיים
  • התייחסות לרמה הגלובלית, התרבות האמריקאית כחלק ממכלול עולמי
  • תרבות והתנסות דיאלוגית כבסיס להתמודדות עם שונות ואי צדק

4 מרכיבים של התכנית –
א. מסורת פרטיקולרית וזהות קהילתית
ב. מאבק לשיוויון הזדמנויות של תרבויות שונות
ג. היכרות עם מאמצים קהילתיים לפיתוח צדק חברתי
ד. מחקר ביקורתי
 
5. רעיון הפלורליזם ויישומיו בחינוך הישראלי / צבי לם
צבי לם, רעיון הפלורליזם ויישומיו בחינוך הישראלי, בתוך- חינוך בעידן השיח הפוסט-מודרני, עורך- אילן גור-זאב, הוצאת מגנס 1997. עמ' 207-
 
שתי תפיסות של פלורליזם – פלורליזם חובה (אפרטהייד) ó פלורליזם הזכות  -" הזכות של היחיד להיות שונה מבחינה תרבותית מבלי לאבד בשל כך כל זכות אזרחית אחרת במדינתו"
פלורליזם הזכות –
1 – הפלורליזם כזכותו של היחיד, בדומה לזכויות אזרח אחרות
2 – הפלורליזם כהרחבת משמעותה של הדמוקרטיה (ó מדינת לאום)
קבוצת המיעוט במשטר פלורליסטי – הקונפליקט עם קבוצות מיעוט לא/אנטי דמוקרטיות
דימוי החברה בחזון הפלורליסטי – בפלורליזם הזכות אין שאיפה להמשך פיצול תרבותי, אלא להתמזגות תרבותית של קבוצות שונות. דווקא הפלורליזם מעודד התמזגות חיובית ומועילה לחברה ולקבוצות.
שני סוגים של קבוצות מיעוט – 1. קבוצות המבקשות להתרחק מן החברה הכללית 2. קבוצות המבקשות להתרחק מן החברה. דוגמא מן הזרמים היהודיים השונים במערב
הפלורליזם במערכת החינוך הישראלית
שני תחומים – 1. תכנית הלימוד 2. ארגון
בחינה של קבוצות מיעוט שונות בהקשר זה –

 • מיעוטים לאומיים
 • קבוצות חרדיות
 • החינוך הממלכתי-דתי
 • בעיית העדות

שתף